Công trình biển cửa hàng ” Bún chả Sinh Tử” tại Nguyễn Phong Sắc và Giảng Võ